Registreren

Maak een gratis account aan en verken de mogelijkheden van Adviesbureaus.nl.


Algemene voorwaarden BLLiZ Consultancy

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
BLLiZ Consultancy: BLLiZ Consultancy, ingeschreven bij de KvK onder nummer 2732575
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BLLiZ Consultancy voor of ten behoeve van de Abonnee heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Abonnee is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening
Abonnee: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en zich heeft verbonden aan BLLiZ Consultancy
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen BLLiZ Consultancy en de Abonnee.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen BLLiZ Consultancy en de Abonnee, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BLLiZ Consultancy, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden BLLiZ Consultancy en de Abonnee in overleg met het
 5. doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met BLLiZ Consultancy zijn overeengekomen.

Artikel 3 Werkingssfeer

 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. In de aanbieding zal een actieperiode worden gecommuniceerd.
 3. BLLiZ Consultancy kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Abonnee, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is BLLiZ Consultancy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BLLiZ Consultancy anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Wijzigingen van de Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst gewijzigd wordt door BLLiZ Consultancy wordt de Abonnee hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Duur, omzetting en opzegging abonnement

 1. De Abonnee hebben de mogelijkheid om voor één jaar een abonnement af te sluiten. Na het aflopen van het abonnement wordt in overleg eventueel verlengt.
 2. Indien de Abonnee een gratis abonnement heeft afgesloten, kan de Abonnee dit abonnement te allen tijde omzetten naar een betaald abonnement.
 3. De Abonnee kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging loopt het abonnement direct ten einde. loopt het abonnement door tot het einde van het jaar. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

Artikel 6 Honorarium en betaling

 1. Het Honorarium bestaat uit het overeengekomen tarief per pakket.
 2. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.
 3. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door BLLiZ Consultancy aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
 4. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Abonnee is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Indien de Abonnee in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Abonnee. In ieder geval is de Abonnee incassokosten verschuldigd.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Abonnee.

Artikel 8 Gebruik website

 1. BLLiZ Consultancy is gerechtigd de Website tijdelijk te beperken en/of offline te plaatsen met het oog op onderhoudswerkzaamheden.
 2. Aan de informatie en tekst op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat BLLiZ Consultancy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van de Website, kanBLLiZ Consultancy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. BLLiZ Consultancy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website.

Artikel 9 Informatie delen en veiligheid

 1. Het verspreiden van niet-geautoriseerde commerciële berichten op het platform is uitdrukkelijk verboden.
 2. Handelen op het platform gebeurd slechts en alleen vanuit de eigen handelsnaam van de Abonnee en niet uit de naam van derden.
 3. De Abonnee zal geen handelingen verrichten of bestanden uploaden die mogelijk schadelijk zijn voor de werking en functionering van het platform.
 4. Het bedrijfsprofiel van de Abonnee dient slechts echte, naar waarheid geschreven informatie te bevatten.

Artikel 10 Registratie

 1. Abonnees registreren slechts onder hun eigen naam of hun handels/bedrijfsnaam. Registratie onder een andere naam is uitdrukkelijk verboden.
 2. Het overdragen van het account of gegevens ten behoeve hiervan verstrekken aan derden is niet toegestaan.
 3. Een Abonnee mag slechts beschikken over een persoonlijk account.
 4. BLLiZ Consultancy behoud het recht om het account te verwijderen indien de bepalingen in artikel 9 en artikel 10 geschonden wordt.

Artikel 11 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Abonnee aan BLLiZ Consultancy verstrekt en BLLiZ Consultancy verzamelt, zal BLLiZ Consultancy zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. BLLiZ Consultancy mag de persoonsgegevens van de Abonnee uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan BLLiZ Consultancy informatie van de Abonnee over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die BLLiZ Consultancy verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is BLLiZ Consultancy niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Abonnee uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak BLLiZ Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en BLLiZ Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BLLiZ Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Abonnee niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Abonnee gaat akkoord dat BLLiZ Consultancy de Abonnee voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Abonnee niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Abonnee dit kenbaar maken.
 8. BLLiZ Consultancy behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Abonnee geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft BLLiZ Consultancy het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is BLLiZ Consultancy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is BLLiZ Consultancy bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst BLLiZ Consultancy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van {bedrijf} op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan BLLiZ Consultancy of de Abonnee worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BLLiZ Consultancy geen invloed kan uitoefenen en waardoor BLLiZ Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 14Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Abonnee. BLLiZ Consultancy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van BLLiZ Consultancy.
 2. BLLiZ Consultancy is nimmer aansprakelijk voor teksten die door de Abonnee op de website www.adviesbureaus.nl wordt geplaatst.
 3. Indien Abonnee zich schuldig maakt aan identiteitsfraude of het plaatsen van strafbare content, aanvaard BLLiZ Consultancy hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 4. BLLiZ Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Abonnee.
 5. BLLiZ Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BLLiZ Consultancy is uitgegaan van door de Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BLLiZ Consultancy kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien BLLiZ Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BLLiZ Consultancy beperkt tot het bedrag waarop de door BLLiZ Consultancy aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat BLLiZ Consultancy overeenkomstig de verzekering draagt.
 7. De Abonnee dient de schade waarvoor BLLiZ Consultancy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan BLLiZ Consultancy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BLLiZ Consultancy vervalt binnen één jaar nadat de Abonnee bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Domeinregistratie

 1. BLLiZ Consultancy is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. BLLiZ Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. BLLiZ Consultancy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BLLiZ Consultancy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Abonnee zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen BLLiZ Consultancy en de Abonnee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 18 Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 27325758.